ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
.net hot!
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.org
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
.my hot!
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
.com.my hot!
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.net.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.biz.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.org.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.name.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.edu.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.gov.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.mil.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.asia
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
.app new!
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
.biz
RM80.00
1 سال
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
.blog
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.cash
RM170.00
1 سال
RM170.00
1 سال
RM170.00
1 سال
.ca
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.cc
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.club
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.cn
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
.co
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
.dev new!
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.fm
RM465.00
1 سال
RM465.00
1 سال
RM465.00
1 سال
.guru
RM170.00
1 سال
RM170.00
1 سال
RM170.00
1 سال
.host
RM450.00
1 سال
RM450.00
1 سال
RM450.00
1 سال
.hosting
RM1,700.00
1 سال
RM1,700.00
1 سال
RM1,700.00
1 سال
.id
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
.in
RM95.00
1 سال
RM95.00
1 سال
RM95.00
1 سال
.info
RM80.00
1 سال
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
.la
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
.me
RM145.00
1 سال
RM145.00
1 سال
RM145.00
1 سال
.mobi
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
.name

سال
N/A
N/A
.news
RM170.00
1 سال
RM170.00
1 سال
RM170.00
1 سال
.online
RM140.00
1 سال
RM140.00
1 سال
RM140.00
1 سال
.page
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.photo
RM170.00
1 سال
RM170.00
1 سال
RM170.00
1 سال
.pro
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
.pw
RM95.00
1 سال
RM95.00
1 سال
RM95.00
1 سال
.rent
RM350.00
1 سال
RM350.00
1 سال
RM350.00
1 سال
.ru
RM25.00
1 سال
RM25.00
1 سال
RM25.00
1 سال
.solar new!
RM350.00
1 سال
RM350.00
1 سال
RM350.00
1 سال
.space
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.sx
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
.tech
RM250.00
1 سال
RM250.00
1 سال
RM250.00
1 سال
.tel
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.tv
RM185.00
1 سال
RM185.00
1 سال
RM185.00
1 سال
.uk
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
.us
RM70.00
1 سال
RM70.00
1 سال
RM70.00
1 سال
.ws
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.xyz new!
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.digital new!
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
.delivery
RM260.00
1 سال
RM260.00
1 سال
RM260.00
1 سال
.marketing
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
.sg
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains